موضوع
شماره استعلام
تاریخ فراخوان
مهلت تا تاریخ
ردیفتاریخ فراخوانشماره فراخوانموضوع و توضیحاتپایان مهلتسازمان  
195/11/241040 خريددستگاههاي اسپکتروفتومترو PH جهت مرکزتحقيقات بيوتکنولوژي
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09183335746 آقاي دکترروزرخ تماس حاصل نماييد
شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي را درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نمايند
3-ماليات برارزش افزوده برعهده فروشنده ميباشدوبايستي درقيمت پيشنهادي لحاظ گردددرصورت عدم محاسبه درقيمت پيشنهادي ،قيمت کل بااحتساب ماليات برارزش افزوده درنظرگرفته خواهدشد

1-شرکت کنندگان محترم پيشنهاد قيمت خودرادرپاکت دربسته و لاک و مهر شده تحويل تدارکات دانشگاه نموده و يا به آدرس اين دانشگاه ارسال نمايند .
1-شرکت کنندگان محترم پيشنهاد قيمت خودرادرپاکت دربسته و لاک و مهر شده تحويل تدارکات دانشگاه نموده و يا به آدرس اين دانشگاه ارسال نمايند .
96/01/30کرمانشاه
295/12/071041 خريدلودسل وجک سوسماري وجرثقيل وغيره جهت کارگاه عمران
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09183591051 دکترتحملي تماس حاصل نماييد
شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي را درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نمايند
3-ماليات برارزش افزوده برعهده فروشنده يا پيمانکاربوده وبايستي درقيمت پيشنهادي محاسبه و لحاظ گردد.درصورت عدم محاسبه ماليات برارزش افزوده درقيمت پيشنهادي ، قيمت کل با احتساب ماليات برارزش افزوده درنظرگرفته خواهدشد.
1-شرکت کنندگان محترم پيشنهاد قيمت خودرادرپاکت دربسته و لاک و مهر شده تحويل تدارکات دانشگاه نموده و يا به آدرس اين دانشگاه ارسال نمايند .


1-جهت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09182692273آقاي دکترکهراريان تماس نماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرا درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نماييد
1-جهت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09182692273آقاي دکترکهراريان تماس نماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرا درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نماييد
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09188325237آقاي دکتررجبي تماس حاصل نماييد
شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي را درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نمايند
96/01/30کرمانشاه
395/12/091042 خريد گيت ورود و خروج دانشجويان بامشخصات پيوستي درشش برگ ضميمه
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 08337252241 آقاي مهندس گشاينده رو تماس حاصل نماييد
شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي را درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نمايند
3-ماليات برارزش افزوده برعهده فروشنده ميباشدوبايستي درقيمت پيشنهادي لحاظ گردددرصورت عدم محاسبه درقيمت پيشنهادي ،قيمت کل بااحتساب ماليات برارزش افزوده درنظرگرفته خواهدشد

96/01/30کرمانشاه
495/08/251028 خريدتارگتها جهت گروه فيزيک

1-جهت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09183300731آقاي دکترارغواني نيا تماس نماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرا درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نماييد
95/12/15کرمانشاه
595/11/131039 خريديک دستگاه اسپکتروفتومترمرکزتحقيقات بيوتکنولوژي
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09183335746آقاي دکترروزرخ تماس حاصل نماييد
شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي را درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نمايند
2-شرکت کنندگان محترم ازطريق پست ارسال نمايند
95/11/20کرمانشاه
695/09/291036 خريدميکروسکوپ ،سيستم مانيتورينگ،و لنزشيءجهت آزمايشگاه حشره شناسي
1-جهت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09182692273آقاي دکترکهراريان تماس نماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرا درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نماييد
95/10/30کرمانشاه
795/09/301037 خريد موادوتوا لي پرايمرهاي آزمايشگاه ژنوميکس
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09125772097آقاي مهندس جعفري تماس حاصل نماييد
شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي را درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نمايند
95/10/17کرمانشاه
895/10/011038 استعلام دوربين مداربسته مجتمع امام خميني (ره)
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 08337243181 داخلي 2047 آقاي عباسي نژاد تماس حاصل نماييد
شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي را درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نمايند
95/10/17کرمانشاه
995/09/161035 خريداسکنرکتاب جهت کتابخانه مرکزي
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09187260024آقاي دکترقماشي تماس حاصل نماييد
شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي را درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نمايند
95/10/17کرمانشاه
1095/09/161034 خريدوسايل آزمايشگاه بهداشت عمومي ازقبيل اينکوباتور-حمام آبگرم-آون ساده-ترازوي ديجيتال
1-جهت هرگونه سئوال باشماره تلفن09181321355آقاي خانم دکتراجاقي يا آقاي دکترسلطانيان بشماره 09181312531تماس حاصل فرماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرادربرگ استعلام بهاءوبصورت پاکت دربسته ارسال نمايند
95/09/30کرمانشاه
1195/07/191024 خريددستگاه DCشوک گروه پرستاري
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09188315902خانم دکتراسماعيلي تماس حاصل نماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرادرپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نماييد
95/09/30کرمانشاه
1295/07/191025 خريدسرورجهت گروه فيزيک
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09183399334آقاي دکتربوچاني تماس حاصل نماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرادرپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نماييد
95/09/30کرمانشاه
1395/09/161033 خريدسمپلرها جهت آزمايشگاه علوم آزمايشگاهي
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09188368502خانم دکترمحمدي تماس حاصل نماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرادرپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نماييد
3-کليه سمپلرها اپندروف اصل آلمانreserch plusc
95/09/21کرمانشاه
1495/08/251029 خريدآزمايشگاه علوم آزمايشگاهي
1-شرکت کنندگان محترم پيشنهاد قيمت خودرادرپاکت دربسته و لاک و مهر شده تحويل تدارکات دانشگاه نموده و يا به آدرس اين دانشگاه ارسال نمايند .
* جهت هرگونه سئوال با خانم دکترمحمدي09188368502 تماس گيريد
95/09/07کرمانشاه
1595/08/251030 خريد وسايل آزمايشگاه علوم آزمايشگاهي
1- جهت هرگونه سئوال با خانم دکتر محمدي 09188368502 تماس گيريد

2-شرکت کنندگان محترم پيشنهاد قيمت خودرادرپاکت دربسته و لاک و مهر شده تحويل تدارکات دانشگاه نموده و يا به آدرس اين دانشگاه ارسال نمايند .
95/09/07کرمانشاه
1695/08/251031 خريدميکروسکوپ آزمايشگاه علوم آزمايشگاهي
1- جهت هرگونه سئوال با خانم دکتر محمدي 09188368502 تماس گيريد

2-شرکت کنندگان محترم پيشنهاد قيمت خودرادرپاکت دربسته و لاک و مهر شده تحويل تدارکات دانشگاه نموده و يا به آدرس اين دانشگاه ارسال نمايند .
95/09/07کرمانشاه
1795/08/291032 خريد دستگاههاي کنترل کننده جريان جهت آزمايشگاه شيمي مقطع دکتري 7
* جهت هرگونه سئوال با آقاي دکترفتحي09126409089 تماس گيريد

1-شرکت کنندگان محترم پيشنهاد قيمت خودرادرپاکت دربسته و لاک و مهر شده تحويل تدارکات دانشگاه نموده و يا به آدرس اين دانشگاه ارسال نمايند .
95/09/05کرمانشاه
1895/07/111004 اقلام مورد نياز آزمايشگاه شيمي مقطع دکتري 1
* جهت هرگونه سئوال با شماره تلفن 09126409089 آقاي دکتر سهراب فتحي تماس حاصل فرماييد
95/09/01کرمانشاه
1995/07/111005 اقلام مورد نياز آزمايشگاه شيمي مقطع دکتري 2
* جهت هرگونه سئوال با شماره تلفن 09126409089 آقاي دکتر سهراب فتحي تماس حاصل فرماييد
95/09/01کرمانشاه
2095/07/111006 اقلام مورد نياز آزمايشگاه شيمي مقطع دکتري 3
* جهت هرگونه سئوال با شماره تلفن 09126409089 آقاي دکتر سهراب فتحي تماس حاصل فرماييد

95/09/01کرمانشاه
2195/07/111007 اقلام مورد نياز آزمايشگاه شيمي مقطع دکتري4
* جهت هرگونه سئوال با شماره تلفن 09126409089 آقاي دکتر سهراب فتحي تماس حاصل فرماييد
95/09/01کرمانشاه
2295/07/111008 اقلام مورد نياز آزمايشگاه شيمي مقطع دکتري 5
* جهت هرگونه سئوال با شماره تلفن 09126409089 آقاي دکتر سهراب فتحي تماس حاصل فرماييد

95/09/01کرمانشاه
2395/07/111009 اقلام مورد نياز آزمايشگاه شيمي مقطع دکتري 6
* جهت هرگونه سئوال با شماره تلفن 09126409089 آقاي دکتر سهراب فتحي تماس حاصل فرماييد
95/09/01کرمانشاه
2495/07/111011 خريدآزمايشگاه تحقيقاتي فرکانس بالا (گروه برق)
1-جهت هرگونه سئوال باشماره تلفن 8179853-0938آقاي دکترسليمي تماس نماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرا درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نماييد
95/09/01کرمانشاه
2595/07/121013 خريدآزمايشگاه تحقيقاتي موادپيشرفته
1-جهت هرگونه سئوال باشماره تلفن09353510010آقاي دکتراکبري تماس حاصل فرماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرادربرگ استعلام بهاءوبصورت پاکت دربسته ارسال نمايند
95/08/23کرمانشاه
2695/07/121014 خريدآزمايشگاه تحقيقاتي مکانيک مواد
1-جهت هرگونه سئوال باشماره تلفن آقاي دکتراکبري 09353510010تماس حاصل نماييد
2-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي رادربرگ استعلام بهاءودرپاکت دربسته ارسال نمايند
95/08/23کرمانشاه
2795/07/071001 دستگاه فلومتروکنتومرر آزمايشگاه تخصصي هيدروليک
1-درصورت هرگونه سئوال باشماره تلفن 09188325237آقاي دکتررجبي تماس حاصل نماييد
شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي را درپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نمايند
95/08/20کرمانشاه
2895/08/111027 خريد ده عدد هاردجهت کتابخانه
* جهت هرگونه سئوال با مهندس حيرتي091883338986 تماس گيريد

1-شرکت کنندگان محترم پيشنهاد قيمت خودرادرپاکت دربسته و لاک و مهر شده تحويل تدارکات دانشگاه نموده و يا به آدرس اين دانشگاه ارسال نمايند .
95/08/18کرمانشاه
2995/08/111026 خريد دوربين با متعلقات
1-شرکت کنندگان محترم قيمت پيشنهادي خودرادرپاکت دربسته ومهروموم شده ارسال نماييد
2-شرکت کنندگان محترم نام ونشاني شرکت وشماره تلفن ثابت وهمرا خودرا دربرگ استعلام بها وروي پاکت قيدنمايند
3-شرکت کنندگان محترم مي بايست به همراه ليست قيمت نسبت به دريافت تاييديه از حراست دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه اقدام نماييد.
95/08/14کرمانشاه
3095/07/071002 خريد وسايل آزمايشگاهي
* جهت هرگونه سئوال با دکتر آرش باباخانيان 09188335974 تماس گيريد
95/08/08کرمانشاه
12